SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI
DONG NAI DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT

Điểm quan trắc nước mặt tự động

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 520 đường Đồng Khởi - Phường Tân Hiệp - Thành phố Biên Hòa
Điện thoại: 0251 3828680 - Fax: 0251 3827364